هدرز ها را میتوان بر مبنا ظاهری که دارند، در دستههای گوناگون دستهبندی کرد، براین اساس کمپانی تولید کننده باید حساس دقت به نکتههایی چون مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک جور از این قطعه را طراحی کنند. گونه های هدرز را می توان در سه دسته کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز باید حیاتی توجه به موضوعاتی زیرا ارتقاء اقتدار هدرز، اعتنا به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از از لوازمی هست که برای ارتقاء عجله و قدرت خودرو گزینه استعمال قرار می‌گیرد ، برای این‌که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید دریافت کنید این آیتم یکی از موارد لازم میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی می باشد که تراز آن صیقلی نمیباشد و زبر و ناصاف هم به لحاظ میرسد، از همین جهت در هنگام خارج شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، اما از آنجاییکه در طراحی و تولید هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری به کار گیری شده است، مرحله آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به این دلیل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن حادثه میافتد. اگر بخواهیم در ارتباط کلیدی طراحی همین قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی به طور کامل صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس تولید و طراحی همین قطعه را میتوان یک عمل مشقت بار و تهی دست به علم منحصربه‌فرد در لحاظ گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همچنین تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که بها ماشین بالا میرود و افراد توانایی خرید یک خودرو پرقدرت و اساسی کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار می گیرد و آن را بر بر روی ماشین هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب می‌کنند که کارگزاری همین قطعه سبب پیدایش ویژگیهای مختلفی در ماشین هم میشود. چنانچه در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کار گیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اهمیت سرعت و عملکرد بهتری از خودرو بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه دارای طراحی و تولید این قطعه اصلی دارد، زمانه و هزینهای میباشد که شما بایستی به جهت آن در حیث بگیرید، تولید هدرز را می توان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به همین دلیل بخش اعظمی از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی ماشین نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. این دو قطعه از لحاظ جنس و ساختاری با یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی به جهت هر سیلندر یک خروجی در لحاظ گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا داخل شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اصلی کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می شوند و پروسهی انجام این حادثه حیاتی هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه اساسی مانیفولد، دوچندان پرسرعت و آسانتر هست و همین مسئله خویش میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما همین نوشته را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه اصلی هدرز فولادی پراید وب سایت خویش باشید.

ایندکسر