ما توصیه اکید می کنیم از بازی مجازی آن دوری کنید و بازی فیزیکی آنرا مشغول شوید تا فکر خود را برای چیدمان درگیر و فکورانه و منطقی به راه حل برسید. عرض کنم پس اگر اکثریت اعضای انجمن درانجمن حاضرنشدند و استنکاف کرده بودند ازاول بایدببینند که آنهاچرانیامدهاند ایادلیلی داشته و این دلیل را اگر قابل رفع باشدرفع کنند و بعدهم آنهارابوزارت کشوراطلاع بدهند تمام این جریانات درنیمساعت عملی شده کی میگوید ماعقب افتاده هستیم ساعت هشت جلسه را معین میکنند آنهانیامدند ساعت هشت پرونده استنکاف آنهاتشکیل میشودالبته آقای اسکندری هم ازاصفهان کمکهای لازم را فرستاده بودند ساعت هشت و نیم آن اعضای علی البدل انتخاب میشوند بعدجلسه میکنند و هیئت رئیسه خودرا انتخاب میکنند و بعدشروع میکنند باخذرای برای انجمن جدید که دراثراستنکاف انجمن قدیم درست شده بود کاش کاربهمین جاتمام شده بوداین انجمن جدید که باین ترتیب درست شده بتمام معنی قلابی ماموریت داشتند که آقای شهیدی را انتخاب بکنند آقای شهیدی هم مطمئن بوددوستانشان هم مطمئن بودند که خوب کارتمام میشود انجمن اخذآراء میکند باتمام آن سروصداهاباتمام آن جار و جنجالی که حضور آقایان عرض کردم بعدیک جلسه ایی میکنند مینشینند یک چند تاصندوق رای باطل میکنند یک چند تاصندوق را اضافه میکنند و یک اعتبارنامه ایی مینویسند میدهند به آقای دکتر نیرومند همین دکتر بهداری خودمان که مردبسیارشریفی هم هستند و اعتبارنامه را مینویسند میدهند بایشان و خودشان هم درمیروند عرض کنم این جریان را خواهش میکنم ازآقایانی که التماس میکنند برای اعتبارنامه آقای شهیدی خوب توجه کنند تکرارمی کنم چون مخصوصا اقای کریمی درست گوش ندادند (کریمی – گوش دادم) انجمنی که برای آقای شهیدی درست شده بودآن آخرکاراین حقه بازی دوم است آن اخرکارمی آیند کم و زیادمی کنند آراء را یک اعتبارنام مینویسند باسم آقای نیرومند باهفت امضاء آقای امیرنصرت که گفته بودند من لج بازی میکنم میبینند اینجارودست خوردند ایشان هم یک اعتبارنامه دیگرمی نویسند با امضای بخشدارودوتا امضای دیگرمی دهند دست آقای شهیدی آقایان توی این پرونده دوتا اعتبارنامه هست یکی با امضای هفت نفرازنظاریکی هم بامضای آن دونفرباقیمانده باضافه بخشدارواین جریان سبب میشد که وزارت کشورکه نخواستهاست باصطلاح یک کارغلطی انجام داده باشداین پرونده را بدون اظهارنظرمیفرستدبمجلس حالابایدآقایان محترم تصمیم بگیرند برای این موضوع که وکیل وکیل نظاربایدباشند یاوکیل بخشدارخوب گزرسس باید یک کسی باشد بتواند اعتبارنامه هم بدهداینقدراز خشایارشاه پایین امده که یک اعتبارنامه هم نتواند بدهدیک دانه اعتبارنام دیگر باید بتواند بدهد اگر آقایان معتقدند که اعتبارنامه با امضای بخشدارکافی است که خوب آقای شهیدی نماینده نجفآباد خواهند بودودرخدمت آقایان خواهند ماند ولی اگر آقایان معتقدند که اعتبارنامه ناقصی که امضای بخشدار و اینها را نداشته باشد ولی بامضای اکثریت نظارباشد دومی است آقای نیرومند اینجاتشریف خواهند آوردیعنی ازبهداری مجلس میآیند بداخل مجلس ولی بعقیده بنده این انتخابات نجفآباد رامابایدباطل بشناسیم بعد از سرنوانتخابات بکنیدبنده یک نکته دیگررابایداینجاعرض کنم حضور آقایان محترم و آن این است که درمذاکراتی که درجلسه گذشته راجع بانتخابات نجفآباد کردم اسائه ادبی نسبت به اهالی فریدن شدبرای اینکه گفتم اهالی فریدن مردم عقب افتاده ایی هستند و اهالی نجفآباد ازآنهاروشنترند باین جهت آراء فریدن باعث شد که آراء نجفآباد خراب بشودچون البته درمرکزحوزه انتخابیه جناب آقای شهیدی رای زیادی ندارند ولی این عرضی که بنده اینجاکردم سبب شد که تلگرافات و نامههای بیشماری درحدودچهارصدو خورده ایی تلگراف تنها از نجفآباد وفریدن و اصفهان برای بنده رسید که یک قسمت ازاینها اعتراض به آن عرض بنده بودراجع به اهالی فریدن که افتخارات تاریخی خودشان را شمردند شعرایشان را شمردند نویسندگانشان را شمردند و بعدمیگویند که این دستگاه دولتی نمیگذارد که ما بتوانیم آزادانه عمل کنیم والا ما بهیچ وجه میل نداشتیم که آقای شهیدی باسم ما صندلی نمایندگی را اشغال کند البته دربین چهارصدوپنجاه تلگرافی که عرض کردم درحدودسی تلگراف هم بحمایت آقای شهیدی نوشته بودند که ازایشان طرفداری کردهاند و ایشان را وکیل خودشان دانستهاند بنده درمواقعی که فرصت داشته باشم همیشه یکی ازچیزهایی که علاقه دارم امضاهای تلگرافات را مطالعه میکنم امضاهای این قسمت ازتلگرافات ازصدتاتجاوز نمیکند و درمقابل این تلگرافات که رسیده جمعاچندین هزارامضاء میشوداین را هم ضمن عذرخواهی ازاهالی فریدن و اظهارتاسف از این حقی که ازایشان فوت شده بنده لازم دانستم که حضورآقایان محترم تذکربدهم حالا آقایان خودشان میدانند و وجدانشان یا اینکه رو در بایستیها و رفاقت بازیها و ملاحظات ولی برای آخرین دفعه هم عرض میکنم که این رودربایستیها و ملاحظات مملکت ما راروبه نابودی میبرد برای اینکه راه نابودیش هم این است که وقتی مردم مایوس شدند انقلاب میکنند اگر این انقلاب دریک وضع آرام بین المللی امکان داشت برای مملکت ما بسیارخوب بودولی متاسفانه سیاستهای بیگنانه نخواهند گذاشت که ما یک انقلاب راحتی بکنیم و انقلاب را به نفع یکی ازسیاستهای بیگنانه حالاهرکدام که باشدفرق نمیکند بضرر کشور ایران منحرف خواهند کردبرای اینکه چنین روزی نرسد بنده تقاضامیکنم آقایان وجدان خودشان را حکم قراربدهند و یک رایی بدهند برای یکدفعه که باعث یاس و ناامیدی مردم نشود.

بازی فکری معمایی این نوع بازی ها که شامل پازل ، مدل و .. می شود شاید شما را نیز متقاعد کرده باشد که چنین بازی هایی مختص کودکان است و بزرگسالان نباید آن ها را انجام دهند، درحالی که چنین تفکری اشتباه است و این بازی ها نیز مانند سایر ورزشهای فکری برایتان مزایا هایی را خواهد داشت. شمس قنات آبادی – اجازه بدهیدحالاکه شما این را خواندیدمن یقین کردم که اعلامیهها راشماجعل کردهاید حق نداشته چنین چیزی بنویسداورابیرونش میکنم آدم حقه بازی است. اما امروزه شما میتوانید با دانلود بازی Monopoly Sudoku از آیاپس، این بازی را روی گوشی iOS خود تجربه کنید. در این بازی باید شخصیت اصلی یعنی Doodle را به سمت بالا هدایت کنید.

و اینهابراداران دینی شماهستند و بایدبه آنهاکمک کنیدوگفتند دیروزبا آقای اللهیارصالح و آقای استانداربودم آقای استاندارگفتند که توماجراجوهستی گفتم من همان کسی هستم که وقتی که آقای دکتر مصدق درمجلس متحصن بودند شب با این لباس پاسداری ایشان را دادم بازفرمودند یعنی آقای استاندارتقصیرازمن نیست شما بایدبدرددل مردم برسیدشمافرماندارآذربایجان بودیدومیخواستیدوکیل بشویدولی وکیل نشدید و اگر کسی همان موقع توجه بصورت شمامیکردمیدید که گرفته هستیدولی شماصاحب ملک و املاک هستیدوخرجی هم نداریدولی فکری به حال این مردم بیچاره بکنید که نان ندارند و میخواهند وکیل صالح بمجلس بفرستند و شمامیخواهیدباسرنیزه وکیل به آنهاتحمیل بکنیداین شخص مطابق این گزارش رسمی این جرمش است. این هم رونوشت گزارش است که بضمیمه نامه جناب آقای اسکندری بوزارت کشور فرستاده شده جرم آقای فیروزیان از اینجا معلوم است چون درتمام گزارشهانوشته شده که این شخص تحریک میکند و جرم او در اینجا توضیح داده شده گزارش محلی است رونوشت گزارش مامورویژه دربارمتحصنین نجفآباد بعرض میرساند ساعت ۵ بعد از ظهرروزفلان انجمن دینی شروع شدابتدایکی ازطلاب شعرخواند و بعد از ایشان آقای شیخ غلامرضافیروزیان درباره متحصنین نجفآباد صحبت کردند.

بازی فکری هیجانی درجرائددیده شده که روزچهارشنبه ۲۲ مردادماه جاری ساعت ۸ بعد از ظهرسفارت مجاورخانه و کس موردحمله جمعی واقع شدهاست نظرباینکه حکومت نظامی لغوشده و این عمل را اگر شده میتوان عمل تحریک آمیزضدمصالح مملکت برای ایجادحکومت نظامی و تیرساختن روابط خارجی دانست آیا این عمل واقع شدهاست یانه؟ محمد قرشی ۲ ساعت و۳۰ دقیقه سعید مهدوی ۲ ساعت و۳۰ دقیقه. دیرآمدگان بی اجازه – آقایان: محمود محمودی ۳۰ دقیقه – محمدعلی مسعودی -۳۰ دقیقه. حسین خاکباز ۳۰ دقیقه. این مردمتجاوزاز سی و چند مدرسه درشهرهیا مختلف ایران شخصارفته مردم را تشویق کرده و درست کرده درکرمان هست دراصفهان هست چندین مدرسه درطرفهای خاک خراسان هست حالامن لیست آنراندارم و یک آدمی است که ازابتدای امر از طرفداران جدی نهضت ملی بودودرروشن شدن افکارمردم دربسیاری ازشهرهانهایت تاثیرراداشت ولی این بیچاره دراثراینکه دستگاه همان دستگاه رزم آرایی هست همیشه تحت تعقیب است ساعدسرکاراست این را میگریند حبس میکنند رزم آراهست تبعیدش میکنند و حبسش میکنند درحکومت علا تبعدیش میکنند درحکومت آقای دکتر مصدق هم حبیش میکنند و هم این گزارش را آقای این آقای استاندار بیطرف میدهد در چندین نامه که در این پرونده هست جناب آقای اسکندری نوشتهاند که فیروزیان اخلال میکند همچومیکند همچومیکند این اگر دراصفهان باشد اصلا منطقه را بهم میریزد در صورتیکه شریک جرمش آقای زهری بودند چون دو تا با هم رفتند نجفآباد.

بازی فکری شهروند مافیا مدل 005
هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با بازی فکری تک نفره وب سایت خود باشید.