بخش اعظمی ازعطاریهای عرضه کننده فرآوردههای گیاهی فاقد جواز حتمی جهت انجام کار در راستا گیاهان دارویی هستند. بسته بندی عرق نعنا صادراتی می بایست بر اساس استانداردهای بینالمللی انجام شده باشد، متناسب به مقررات و قوانین حاکم در مرزوبوم هدف باشد، از صورت ظاهری قابل قبولی برخوردار باشد تا باعث ترغیب خریدار به خرید کردن کالا شود و در غایت اینکه بر مبنا نیازها و مراد های بازار مرزو بوم هدف بستهبندی شود. حیاتی اين وجود، افزايش درصد (حجمي / حجمي) افشره ليموترش و يا عرق نعنا سبب ساز کاهش میزان IC50 شده و بنابراين تاثير مثبتي بر خاصيت آنتي اکسيداني نوشيدني داشتند. افزودن 3.382 % (حجمي / حجمي) افشره ليمو ترش و 2.484 % (حجمي / حجمي) عرق نعنا به دوغ سبب ساز به بيشترين امتياز کلي حسي (3.06) و کمترين IC50 (2.08ML، بيشترين خاصيت آنتي اکسيداني) شد. به کار گیری از ترکيبات تندرست بخش و طعم دهنده مثل افشره ليموترش و عرق نعنا که داراي خاصیت ضد باکتريايي هستند، مي توانند منجر به کمتر قابليت زيستي باکتري هاي آغازگر سنتي ماست شده و جايگزين مناسبي براي فرايند حرارتي (در دوغ گرماديده) باشد که به نوبه خود، سبب ساز افزايش بهره وري اقتصادي خواهد شد. نتايج اين نوع ها نشان اعطا کرد که دارای افزودن افشره ليموترش تا حدود 3.5 % (حجمي / حجمي) و يا عرق نعنا تا حدود 2 درصد (حجمي / حجمي)، میزان امتياز کلي حسي افزايش يافته و بعد مهم افزودن مقادير بيشتر، اين جواب کاهش مي يابد. همچنين براي افزايش ماندگاري و کمتر وزن محصول، پودر آن در دماهاي متعدد هواي گرم ورودي به خشک کن پاششي توليد شد.يافته ها: بهترين جور براي امتياز کلي حسي و IC50، مدل سکو دوم شناخته شد. براي نگهداري طولاني مدت و توليد پودر توسط خشک کن پاششي، دماي هواي گرم ورودي 170oC منجر بيشترين درصد حلاليت و پذيرش حسي شد و همچنين پودر حاصل از اين شرايط، درصد رطوبت، فعاليت آبي و تغييرات رنگ قابل قبولي داشت.نتيجه گيري: استفاده از محصولاتي بر پايه دوغ و طعم دار کردن آن حیاتی طعم دهنده هاي سنتي موجود در کشور، راهکاري براي افزايش تنوع بازار نوشيدني است. همچنين پودر کردن اين محصولات تحت شرايط مختص به سهولت نگهداري و حمل و نقل آن یاری خواهد نمود.مواد و شیوه ها: در طرح حاضر حیاتی به کارگیری از بهينه سازي دوغ اصلی افشره ليموترش (محدوده 6-0% حجمي / حجمي) و عرق نعنا (محدوده 4-0% حجمي / حجمي) به شیوه مرحله جواب و بررسي ويژگي هاي حسي و آنتي اکسيداني آن طي زمان نگهداري در دماي يخچال، نوشيدني فراويژه دارای خاصیت حسي مطلوب و ماندگاري بالا توليد شد. مقدمه: امروزه مهم افزايش تراز آگاهي جامعه نسبت به مضرات نوشابه هاي گازدار، مصرف دوغ به دليل ارزش تغذيه اي آن افزايش چشمگيري داشته است. برای افرادی که هر دسته نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی به کار گیری از خرید عرق نعنا 2021 ، شما احتمال دارد می توانید مهم ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر