احتمالا به کار گیری غیر طبیعى از تکنولوژى فرایند بى قیدى را سرعت بدهد ولى تکنولوژى در سیر طبیعى وجودیش آزادى را در معنایى که یاد شد گسترش و یارى مى بخشد و چون آزادى از پیامهاى اصلى آیین اسلام و از عنصرهاى تولید کننده و ساختارى نظم دموکراتیک هست مى توان عاقبت گرفت که تکنولوژى در میدان سیاسى حساس نظم دموکراتیک و آئین و ساختارى پایدار شده بر اسلام همنشینى و همیارى بیش خیس خواهد داشت. همین نوع گونى و بسیارى هر چندین در کل سطح ها و منزلگاه هاى سیر تکنولوژى وجود دارد ولى در مرحله هاى صنعتى قدیمى و سنتى (بسیارى) بیش تر از دسته گونى خویش را نشان مى دهد; در مَثَل در تکنولوژى صنعتى همسان سازى و انبوه گرایى بیش خیس یارى کننده (بسیارى) میباشد تا (جوراجورى) و (گونه گونى) البته در جامعه هاى فراصنعتى تکنولوژى بیش خیس به سوى مدل گونى بدون واگذاردن (بسیارى) روى کرده است. آزادى هر گاه به معناى (نبود مانع) تفسیر شود چنانکه لیبرالیسم آن را این نوع معنى کرده می باشد به طور تام مفهومى کاربردى و برون ذهنى خواهد بود. 3. تکنولوژى ـ تکثّر و تنوّع: تکنولوژى نظر به ساختار درونى خودش هم زیاده خواه است و هم قیمت دوربین مدار بسته تشخیص چهره نوع گونى زا. به این ترتیب تکنولوژى در کنار و نیز برابر گوناگونى و بسیارى ساختارى و فیزیکى گوناگونى و بسیارى فکرى و اندیشه اى را که بنیاد دموکراسى مشارکتى اند پدید مى آورد و آن را عجله مى بخشد . و به همین ترتیب جریان بازشناخت و درمان بیمارى را دقت و شتاب مى بخشد. از این روى سیاست هر یکسری کلیدی اقتصاد لینک ژرف خواهد داشت ولى از او نمى جوشد و با ارگانها و سازمانهایش به مانند سرچشمه اقتصاد شمرده خواهد شد. گرچه آیتم هاى متفاوت درباره نقش مردمان در نظام سیاسى وجود خواهد داشت ولى آیتم همکارى و انبازى سازوارى بیش خیس اصلی ساختار تکنولوژیک چنین جامعه هایى دارد. چنین ساختارى فرایند حیات سازمانى و برنامه ریزى شده را بیش از پیشین عجله و مشروعیت به معناى پذیرفتگى و فراگیرى بخشیده و آن را تام تر کرده است. 1. تکنولوژى و دگرگونى سرچشمه قدرت: تکنولوژى در همین سطح تعدادی ویژگى چون: گوناگونى شتاب ریز شدن کلیدی کارائى یک‌سری برابر و پخش پذیرى را به دست آورده و همین ویژگیها فراگیرى و ورود تکنولوژى را در عرصه هاى گوناگون زندگى پایندان شد و عجله بخشید. اول. تکنولوژى در کل تراز ها و منزلگاه هاى خود بویژه انفورماتیک اوج شکوفایى و از قوه به فعل در داخل شدن گنجاییهاى کاربردى و شناختى بشر است; یعنى نفس تکنولوژى مظهر از قوه به فعل وصال استعدادهاست. برابر می باشد مهم 1 چنانچه کمپانی ، تبارک (شناسایی تبارک بودن از بر روی توده میزان دارایی ها و یا تعداد سهام عرضه شده) باشد و 0 در غیر این صورت.

ایندکسر