شايان ذکر می باشد درصورتي که کارشناس اداره، مسئله کمپانی را نيازمند کسب مجوز از مبداء خاصي بداند از منشا مزبور، استعلام مينمايد. آنگاه متقاضي بايد مبلغي که بابت حقالثبت و حقالدرج آگهي، معين مي شود؛ به بانک و حساب تعيينشده، واريز نماید و پس از آن فيش پرداخت حقالثبت و حق آگهي را به “واحد حسابداري” اداره، تحويل و واحد مذکور، اين فرمان را در ذيل برگهي تقاضانامه، درج ميکند و بعد مدارک به “واحد ثبت تأسيس و تغييرات” ادارهي تصویب شرکتها تحويل و شرکت، ثبت ميشود و امضايي دال بر “برابر بودن ثبت حساس سند” از شرکا يا وکيل رسمي شرکت، اخذ ميگردد. در نهايت، متقاضي، بايد يک ورژن از آگهي را به “واحد رابطه ها عمومي” مستقر در اداره کل ثبت شرکتها و مالکيت صنعتي و نسخه ديگر را جهت نشر به نماينده محل کار روزنامهي رسمي جمهوري اسلامي ايران ساکن در تهران، تسليم کند. جهت تعيين حق الدرج آگهي بايد به “نمايندگي رابطه ها عمومي”مراجعه کرد. اصلی اين توصيف درصورتیکه شرکتي كارمندي ندارد و خویش مؤسسين، كارها را انجام مي دهند مي توانند پرداخت حقوق و درنتيجه بيمه نداشته باشند و حق الزحمه خود را از سود بردارند. شرکت سهامي خاص، شرکتي هست بازرگاني (ولو اين که موضوع عمليات آن، کارها بازرگاني نباشد) که تمام سرمايهي آن منحصراً توسط مؤسسين، تأمينگرديده و سرمايهي آن به سهام، تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمي سهام آن هاست. ممکن است به جهت شما این سوال پیش بیاید که چرا این دسته شرکت را افراد ثبت میکنن. 1. در تراز اول بایستی تعیین نمایید که شرکت آتی شما از چه نوعی خواهد بود. 5. در شرکت های تضامنی و کمپانی مختلط علاوه بر نکات فوق بایستی نام تمام شرکای ضامن هم منتشر شود. شريک ضامن، مسئول کليهي قروضي می باشد که ممکن می باشد علاوه بر دارايي شرکت پيدا شود. هر قراري که بين شرکا برخلاف اين، ترتيب دیتا شده باشد در علیه افراد ثالث، کان لم يکن خواهد بود. به طوري كه اگر تا 10 سال آينده براي دارايي معلوم شود كه کمپانی در آن مدت درآمدي داشته، بابت ارائه خدمات قراردادي متن يا فاكتوري ارائه دیتا و کالايي فروخته، مشمول جريمه شده و ماليات شرکت به شکل عليالرأس توسط اداره دارايي ارزیابی و منظور خواهد شد. آن گاه دو ورژن آگهي به امضاي رئيس اداره رسيده و يک نسخه از تمامي مدارک در پروندهي شرکت، ضبط و نسخهي دوم جهت نگهداري در کمپانی به متقاضي داده ميشود و اين گواهی “سند ثبت شرکت” است. تاجران فعال جهت اخذ می توانند به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهر خویش مراجعه نمایند و پس از ارائه مدارک و گذراندن کلاس آنرا اخذ کنند ثبت شرکت های . به جهت افرادی که هر دسته نگرانی در گزینه دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در مورد چگونگی استفاده از ثبت کمپانی نی نی سایت ، شما شاید می توانید اصلی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

ایندکسر