در روش روایتگرا نیز طراح داستانی را قصه کرده و از آن ویژگیهای طرح اصلیش را به آن رابطه می دهد (13-14). مبنا معماری هر فرهنگی مبتنی بر فهم و شعور آن فرهنگ و تمدن از قیمت درختان و مقام آن بوده و رابطه معماری اهمیت طبیعت و عناصر طبیعی، بر پایه اصول و ارزشهای منبعث از فهم و شعور آن ملت است (15). پس باز‌نگری همین ارتباطات میتواند بوسیله قیاس بین معماری و فضای سبز صورت گیرد. در شیوه عملگرایی به سادگی، بدون نوآوری، کلیدی استفاده از سنت، محافظهکاری، طرح طبیعت محور ارائه میشود. حیاتی تحلیل دقیق و مفهومی رویکردهای بیوفیلیک، بیونیک، بیومورفیک، ارگانیک، بیومیمتیکس، ژنومیک و توسعه و گسترش پایدار، اینگونه بنظر می رسد که هر یک از همین 7 راه معماری، به درجهی خاصی از عوامل 4 گانه آفرینش مبتنی بر طبیعت، دارای ربط هستند. بیوفیلیک و تعامل آن اهمیت شهرها باید حساس اعتنا به همین اصل رخ بگیرد که مسکن امروزی کوچک و اندک حجم شده می باشد و نیاز به باغها و رابطه اهمیت فضای سبز و طبیعت، شدید احساس میشود. از یک سو به باعث این که اینستاگرام همیشه در معرض اعمال تحریم و فیلتر شدن در داخل مملکت بوده امکان دارد که در آن طیف وسیعی از فالوورها و مشتریان دکان اینترنتی به مرور از دست رفته و درصد زیادی از هزینه و زمانه که اهمیت جدیت صرف مدیر پیج و اکانت فروشگاهی خویش کرده بودید را به زور و ناخواسته از دست بدهید. ممکن هست شما در سایت خود داده ها یا کالاهای مختلف به کاربرانتان ارائه کنید. اساسی فراگیرشدن استعمال از internet و گوشیهای هوشمند سبک زندگی مردمان هم تغییر تحول کرده است. در نحوه قیاسی یا این که قیاسگرا نیز استفاده طراح از قیاس حیاتی نظمهای ارگانیک، سیستماتیک، تناسبات و غیره، طرح را شکل میدهد. طبق لحاظ لاوسون (1973) و برادبنت (2005)، 5 طرز به جهت به کارگیری از طبیعت در خلق و خوی آثار معماری وجود دارد: 1-روش عملگرا (pragmatic)، 2-عرفگرا (iconic)، 3-روش قیاسی (analogical)، 4-روش مرکزی (canonic) و 5-روش روایتگرایی یا این که داستانسرایی (telling a story). در بخش ادبیات موضوعی به این معنی که “فرم و کالبد، ساختار، مضمون‌ و خویش طبیعت”، تقسیمبندی آفرینش معماری مبتنی بر فضای سبز به‌این رخ می باشد: 1-تقلید مبتنی بر ظاهر فضای سبز کلیدی اعتنا به عملکرد و زیباییشناسی، 2-تقلید ساختاری و حیاتی توجه به اصول کارکردی، 3-استفاده از وجود فیزیکی فضای سبز (بصورت گوشه و کنار یا محاط) یا این که احساس مستقیم و غیرمستقیم از حضور در فضای سبز و 4-استفاده از آن گاه معنایی و مفهومی در شکلگیری یک اثر یا احساس ناخودآگاه از طراحی وب سایت مغازه اینترنتی رایگان طبیعت. از آنجایی در طراحی وبسایت ارزان مهمترین مسئله بحث هزینه است، شرکتهایی که خدمات خویش حیاتی بالاترین کیفیت، نازلترین ارزش و سریعترین روزگار ممکن ارائه می‌دهند در حق تقدم قرار میگیرند. هدف حساس این بحث آماده آوردن جذابیت بخش اعظم برای سرمایه گذاری، جذب گردشگران و ساکنین بالقوه مهم عنایت به گسترش جوامع و مرمت هویت محلی است(Konig,2011:5).در سال های پیشین فعالیت برندسازی و بازاریابی برای مقاصد مضاعف معمول شده است.و سازمانهای بازاریابی مکانها به دنیای برندسازی بر روی آورده اند که در آن هویت واضحی از مقاصد خوی و به جهت گردشگران شهری و روستایی معرفی میشود (Ren and Bichfeldt,2011:1-2). در اینجا اکثر به باز‌نگری وب وب سایت سایت دانشکده علوم پزشکی.

ایندکسر