ضمناً تاکید می شود اشخاصی که در تراز تصویب نام، درخواست کننده استفاده از سهمیه بودهاند البته سهمیه آنها به هر دلیل از طرف نهاد ذیربط گزینه تائید قرار نگرفته است، ضمن ویرایش اطلاعات (سهمیه ایثارگری)، به جهت بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خویش حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ به ارگانهای مربوطه نیز مراجعه کنند. تبصره: آن گونه از دانشجویان سال اخیر که حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ در مقاطع کارشناسی ارشد و یا این که دکتری حرفهای فارغالتحصیل شده و یا این که تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ در مقاطع یادشده فارغالتحصیل میشوند، در همین مرحله میبایست نسبت به ویرایش و یا درج معدل فارغالتحصیلی (برای فارغالتحصیلان ۱۴۰۰/۱۱/۳۰) و یا این که میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده (برای فارغالتحصیلان تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱) خود تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ مبادرت کنند. ماده ۱۲- هر مؤسسه یا این که آموزشگاه علمی و آموزشی که به جهت ارتقاء آمادگی متقاضیان کمپانی در آزمونهای مورد بحث همین ضابطه کار میکند، چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد، جواز تأسیس آن لغو میگردد و مدیران مسؤول آنها، علاوه بر محرومیت همیشگی از تأسیس و اداره همین گونه مراکز، به مجازاتهای پیشبینی شده در این ضابطه و سایر قوانین محکوم میشوند، و در شرایطی‌که مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد، مجازات مدیران مسؤول آنان حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) است. که بسته به سلیقه خود طرح و رنگ دستگیره گزینه نظر خود را در هر دو مجموعه گزینش نمایند. دستگیره ها اهمیت گونه های مختلف هستند که بسته به نوع استفاده و کاربرد از متریال های مختلفی ساخته شده اند و مهم طراحی های متمایز هستند. تبصره- در آیتم آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر مبادرت مراجع رسمی ذیربط مدعیالعلوم نیز می تواند رأساً نسبت به اعلام حجمی و پیگیری تخلفات آن ها مبادرت نماید. ۶ – به ملازم داشتن تلفن همراه حتی بصورت خاموش در جلسه امتحان موجب محرومیت از گزینش در امتحان خواهد شد. ۲ – فرآیندبرگزاری آزمون از ساعت ۸ صبح (هشت) میباشد. نماینده این سازمان در روزهای چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ و پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ صبح ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و بعدازظهرها از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ در باجه برطرف کردن نقص راستا مربوطه مستقر خواهد شد. ۳ – در محل ورود راستا های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی) بسته خواهد شد، از این رو متقاضیان لازم است قبل از بسته شدن درهای ورود به جلسه آزمون در حوزه امتحانی حاضر باشند. در صورتی که شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه دستگیره درب ضد حریق بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر